crooce.com - jednoducho a bezpečne!

Politika systémovej údržby

Podrobné informácie o spôsobe a plánovaní systémovej údržby a obmedzeniach v poskytovaní služieb.

Služba Hosting
Publikum Používateľ
Čas 5 min.
Nástroje

Na účely dosiahnutia vysokej spoľahlivosti a dostupnosti poskytovaných služieb, ako aj ochrany zákazníckych dát, vykonávame priebežne údržbu našich technologických zariadení. V rámci systémovej údržby sú v prevažnej mierne vykonávané aktualizácie a úpravy konfigurácie softvérového vybavenia prevádzkového prostredia.

Vykonávanie systémovej údržby môže, ale nemusí mať priamy dopad na dostupnosť poskytovaných služieb. Vysoká redundancia jednotlivých komponentov platformy, na ktorej sú služby poskytované, nám umožňuje vykonávať väčšinu bežných úkonov systémovej údržby bez nutnosti čiastočného alebo úplného obmedzenia poskytovaných služieb. Ak napriek tomu predpokladáme, že v dôsledku vykonávania systémovej údržby bude alebo môže byť obmedzené poskytovanie niektorých služieb, informujeme o tejto skutočnosti v dostatočnom časovom predstihu našich zákazníkov spôsobom závislým od rozsahu takéhoto obmedzenia a jeho celkového dopadu na používateľov.

Časové okno systémovej údržby

Na vykonávanie systémovej údržby sú v závislosti od typu vykonávaných úkonov, ich časovej náročnosti a miery ich naliehavosti vyhradené rôzne časové okná.

Väčšinu úkonov vykonávame v rámci riadnej, plánovanej údržby. Medzi takého úkony patrí najmä plánovaná aktualizácia softvérového vybavenia, úkony priebežnej profylaxie technologických zariadení a jednoduché úpravy konfigurácie prevádzkového prostredia vyplývajúce z požiadaviek zákazníkov. Vykonávanie riadnej, plánovanej údržby nemá obvykle žiadny alebo má iba minimálny dopad na dostupnosť poskytovaných služieb.

Rozsahom náročnejšie úkony vykonávame v čase rozšírenej plánovanej údržby. V praxi sa jedná o významné zásahy do prevádzkového prostredia, obvykle sprevádzané inováciou softvérového vybavenia na úrovni tzv. major verzií alebo výmenou niektorých technologických zariadení. Takéto úkony môžu mať v niektorých prípadoch za následok krátkodobé obmedzenie poskytovania niektorých služieb v rozsahu niekoľkých minút.

V rámci nevyhnutnej plánovanej údržby vykonávame všetky neodkladné úkony súvisiace prevažne so zverejnením bezpečnostných zraniteľností používaného softvérového vybavenia alebo hardvérových porúch technologických zariadení. Obvykle sú vykonávané inštalácie kritických bezpečnostných aktualizácií alebo výmena poškodených hardvérových komponentov technologických zariadení. Úkony vykonávané v rámci nevyhnutnej, plánovanej údržby môžu, ale nemusia mať za následok obmedzenie poskytovania jednotlivých služieb.

Časové okná systémovej údržby sú nasledovné:

Riadna, plánovaná údržba (Regular Maintenance Window)
sobota, 01:00 – 03:00
nedeľa, 01:00 – 03:00

Rozšírená, plánovaná údržba (Extended Maintenance Window)
sobota, 00:00 – 06:00
nedeľa, 00:00 – 06:00

Nevyhnutná, plánovaná údržba (Emergency Maintenance Window)
denne, 01:00 – 03:00

Obmedzenie poskytovania služieb

Ak je to technicky možné, vykonávame systémovú údržbu vo vyššie uvedených časových úsekoch. Jednotlivé časové úseky vyjadrujú vždy časový úsek, kedy sú úkony systémovej údržby fyzicky vykonávané a nepredstavujú časový úsek, kedy je obmedzené poskytovanie služieb. Poskytovanie niektorých služieb môže byť počas uvedených časových úsekov obmedzené, obvykle však len na obdobie v rozsahu maximálne niekoľkých minút.

Všetky uvedené časy sú lokálne časy v mieste sídla crooce.com – the internet company. Všetky úkony, ktoré obvykle spadajú do nevyhnutnej plánovanej údržby, no zo svojej povahy neznesú žiadny odklad, sú klasifikované ako systémové incidenty.

Informačná povinnosť

O vykonávaní systémovej údržby informujeme zákazníkov v závislosti od rozsahu plánovaných úkonov a ich predpokladaného dopadu na poskytovanie služieb.

O úkonoch riadnej systémovej údržby s žiadnym alebo minimálnym dopadom na dostupnosť poskytovaných služieb informujeme formou oznamu na našej webovej stránke.

V prípade rozšírenej plánovanej údržby alebo v prípade, ak predpokladáme, že vykonávanie riadnej plánovanej údržby môže mať za následok krátkodobé obmedzenie poskytovania služieb, prípadne iný dopad na používateľov, informujeme okrem oznamu na našej webovej stránke dodatočným spôsobom – napríklad oznamom na Facebookovom profile, odoslaním upozornenia elektronickou poštou alebo SMS správou.

Vo všeobecnosti sa snažíme informovať o vykonávaní systémovej údržby v dostatočnom predstihu takým spôsobom, ktorý je adresný a nie je obťažujúci. V prípade, ak informujeme odoslaním upozornenia elektronickou poštou alebo SMS správou, citlivo zvažujeme, či odoslané upozornenie bude pre adresáta informačne relevantné a dôležité.

Vzorové oznámenie o vykonávaní systémovej údržby

[MAINTENANCE]

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že dňa 28. októbra 2018 bude v čase od 01:00 CET do 03:00 CET vykonávaná plánovaná údržba našich technologických zariadení. Počas uvedenej doby môže byť dočasne obmedzené poskytovanie niektorých služieb.

Časové okno:
28.10.2015 01:00 CET – 28.10.2015 03:00 CET (Rozšírená, plánovaná údržba)

Obmedzenia:
Elektronická pošta < 15 min.
Webové lokality < 15 min.

Technické informácie:
V rámci technologickej údržby bude vykonaná aktualizácia softvéru na serveroch prevádzkovaných na platforme FreeBSD.

Úsek služieb zákazníkom

Potrebujete poradiť?

Operátori úseku služieb zákazníkom vám radi poradia každý pracovný deň od 9:00 - 18:00.

Kontaktujte nás