Warta má potenciál zatriasť webhostingovým trhom na Slovensku a prebrať ho z jemnej letargie...

Tomáš Palovský
zástupca šefredaktora PC_SPACE

vzdialený prístup

Technológia vzdialeného prístupu je pre nás jedným z dôležitých nástrojov starostlivosti o vás, ktorý nám pomáha diagnostikovať a riešiť technické problémy súvisiace s používaním webhostingových služieb naozaj rýchlo a efektívne.

ako to funguje?

Použitie technológie vzdialeného prístupu je veľmi jednoduché a rýchle. Po stiahnutí a spustení špecializovanej aplikácie na vašom počítači vám bude pridelený unikátny identifikátor vášho počítača a jednorázové prístupové heslo. Na základe týchto údajov sa operátor úseku služieb zákazníkom pripojí na váš počítač a pomôže vám s diagnostikou a riešením vášho problému.

bezpečnosť

Dátové spojenie s vaším počítačom je počas celej relácie šifrované prostredníctvom algoritmu AES (štandard U.S. FIPS PUB 197) s použitím 256 bitového kľúča, negociovaného pomocou algoritmu RSA. Integrita a dôveryhodnosť špecializovanej aplikácie spustenej na vašom počítači je zabezpečená elektronickým podpisom certifikačnej autority spoločnosti VeriSign.

Úroveň zabezpečenia je v súlade s platnými bezpečnostnými štandardmi, je považovaná za dostatočnú a je ekvivalentná úrovni zabezpečenia komunikácie napr. aplikácií elektronického bankovníctva dostupnými prostredníctvom protokolu HTTPS (SSL/TLS).

ochrana súkromia

Vzdialený prístup k vášmu počítaču je možný vždy iba na základe vášho súhlasu. Prístupové heslo je náhodne generované pri každom spustení špecializovanej aplikácie na vašom počítači. Bez jeho znalosti nie je technicky možné iniciovať nadviazanie spojenia s vaším počítačom.

Počas celej relácie máte možnosť sledovať činnosť operátora úseku služieb zákazníkom na monitore vášho počítača rovnako, ako máte možnosť kedykoľvek reláciu prerušiť kliknutím na tlačidlo umiestnené na ovládacom paneli. Všetky relácie sú z bezpečnostných dôvodov nahrávané.

systémové požiadavky

Na správnu funkciu vzdialeného prístupu nie je potrebná konfigurácia vášho firewallu ani inštalácia dodatočného softvéru na váš počítač. Minimálne systémové požiadavku sú:

  • operačný systém Microsoft Windows XP / Vista,
  • internetové pripojenie so šírkou pásma > 64 kbps (odporučené > 128 kbps).

informovaný súhlas

Poskytnutím unikátneho identifikátora technického prostriedku (počítača, servera atď.) a jednorázového prístupového hesla, slobodne, vážne a vedome udeľujete súhlas spoločnosti crooce.com - the internet company, s.r.o., so sídlom Panenská 24, 811 03 Bratislava, Slovenská republika, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka číslo 45913/B (ďalej len Poskytovateľ) s vzdialeným prístupom k predmetnému technickému prostriedku za účelom vykonania úkonov súvisiacich s poskytovaním technickej podpory. Zároveň prehlasujete, že: (a) ste oprávnený takýto súhlas udeliť, (b) ste si vedomý, že poverený pracovník Poskytovateľa vykonávajúci takéto úkony prostredníctvom vzdialeného prístupu bude mať prístup k údajom nachádzajúcim sa na predmetnom technickom prostriedku, (c) vykonali ste všetky potrebné opatrenia, aby ste zamedzili Poskytovateľovi prístup k akýmkoľvek údajom nachádzajúcim sa na predmetnom technickom prostriedku, ktorých spracovanie alebo s ktorými oboznámenie sa zo strany Poskytovateľa by malo za následok porušenie platného právneho poriadku Slovenskej republiky a to najmä ale nie výhradne osobných údajov, utajovaných skutočností, obchodného alebo daňového tajomstva, (d) beriete na vedomie, že Poskytovateľ nezodpovedá za žiadne škody, a to najmä, ale nie výhradne škôd mimoriadnych, priamych, nepriamych alebo následných, a za žiadne ujmy spôsobené škodou z používania alebo straty zisku vyplývajúce z nezabezpečenia takýchto dát v zmysle predchádzajúceho bodu.