Warta má potenciál zatriasť webhostingovým trhom na Slovensku a prebrať ho z jemnej letargie...

Tomáš Palovský
zástupca šefredaktora PC_SPACE

etický kódex

Hodnoty a princípy, ktoré sú pre nás dôležité považujeme za neoddeliteľnú súčasť spoločensky zodpovedného podnikania. Je pre nás prvoradé, aby nás verejnosť vnímala ako korektného a seriózneho partnera. Dosiahnutiu tohoto cieľa prispôsobujeme všetky naše aktivity a preto sme zosumarizovali základné záväzky našej spoločnosti vo forme etického kódexu, ktorý je pre nás príležitosťou a nástrojom na dlhodobo udržateľný rozvoj nášho podnikania.

vždy v súlade so zákonom

Sme zodpovední pri plnení našich povinností vyplývajúcich z platných právnych noriem a predpisov. Spolupracujeme so štátnymi a kontrolnými úradmi s cieľom zlepšenia podnikateľského prostredia. Netolerujeme porušenie platného právneho poriadku v akejkoľvek forme.

vždy v prospech zákazníka

Našim cieľom je poskytovať kvalitné služby a pridanú hodnotu pre našich zákazníkov za primerané ceny. Záujmy a potreby zákazníkov sú pre nás dôležité a prispôsobujeme tomu všetky potrebné aktivity, ktoré vykonávame. Spokojnosť zákazníka je pre nás prvoradá.

vždy pravdivo

Naše marketingové aktivity pripravujeme s dôrazom na pravdivé a úplne informovanie zákazníkov o všetkých aspektoch nami poskytovaných služieb. Uvádzame konečné ceny služieb, pri ich predaji konáme eticky a nezatajujeme žiadne dôležité skutočnosti.

vždy transparentne

Usilujeme sa, aby naše konanie voči obchodným partnerom bolo vždy transparentné. Pre našich zamestnancov vytvárame podmienky vylučujúce možnosť vzniku konfliktu záujmov. Nepodporujeme politické strany alebo organizácie. Je pre nás dôležité byť dôveryhodným partnerom.

vždy poctivo a čestne

Poctivosť a čestnosť vo vzťahu k našim zákazníkom, obchodným partnerom a štátnym úradom vnímame ako jeden zo základných nástrojov budovania dôvery v našu spoločnosť. Podporujeme všetky potrebné opatrenia na zabránenie korupcie v akejkoľvek forme.

vždy zodpovedne k životnému prostrediu

Napriek tomu, že naše podnikanie nemá zdanlivo žiadne alebo len nepatrné dopady na životné prostredie, uvedomujeme si našu zodpovednosť a preto vždy aktívne skúmame a riadime prípadné environmentálne vplyvy našich aktivít.

vždy korektne k zamestnancom

Pre našich zamestnancov sa usilujeme vytvárať príjemné a profesionálne prostredie podporujúce rozvoj ich talentu a schopností. Je pre nás samozrejmé podporovať všetky aktivity zvyšujúce ich odbornosť a kvalifikáciu. Uvedomujeme si, že našu spoločnosť tvoria naši zamestnanci.